Domein 10

Stimulering commercialisering

Voor de groene energietechnologiesector zijn in Nederland veel groeimogelijkheden. Nu neemt Nederland op de wereldranglijst nog een bescheiden plek in.

Waar gaat het om ›

ambitie & aanpak

Waar gaat het om, ambitie & aanpak

De groene energietechnologiesector is in Nederland goed voor 3,5 miljard euro (2014). Dit betreft de toegevoegde waarde van bedrijven die producten en diensten leveren voor energiebesparing en voor de winning, productie, distributie en verkoop van hernieuwbare energieproducten. Op de mondiale CleanTechranking neemt Nederland een bescheiden positie in: 15e in 2017.

Ambitie

Een sterke en groeiende groene industrie in Nederland draagt bij aan de nationale en internationale verduurzamingsambities en het klimaatbeleid. Dit wordt zichtbaar in:

 • een top 10-positie op de mondiale CleanTechranking in 2030;
 • een verviervoudiging van de economische waarde van de keten van schone energietechtechnologie in 2020 ten opzichte van 2010;
 • verdubbeling van het marktaandeel op internationale CleanTechmarkten door groei van export. Investeren in CleanTech betekent ook investeren in toekomstige werkgelegenheid. Scholing (human capital) is daarvoor nodig.


Aanpak

 • Onder leiding van de Topsector Energie is een aanpak uitgewerkt. Die richt zich op de zes elementen uit het Energieakkoord: financiering, nationale marktontwikkeling, internationale marktontwikkeling, inrichting van wet- en regelgeving, aansluiting van het mkb en human capital.
 • In 2016 is gestart met een onderzoek naar de vraag hoe de groene industrie bijdraagt aan doelen uit het Energieakkoord. Onder meer wordt gekeken wat de toegevoegde waarde en bijdrage zijn aan de Nederlandse economie.

Wat is er in 2018 bereikt?

Missie-gedreven innovatiebeleid voor energie- en klimaatambitiessubkop

De taakgroep Innovatie van het Energieakkoord heeft de verkenning "Energietransitie vraagt om missie-gedreven innovatie" opgesteld. Om de innovaties die nodig zijn voor de energietransitie te ontwikkelen, te introduceren en tot wasdom te laten komen, moet het innovatiebeleid sterker gedreven worden door missies.

KIA’S

Het kabinet gaf in juli 2018 het startsignaal voor een missiegedreven aanpak. Maatschappelijke missies worden hierin richtinggevend voor het opstellen van publiek-private kennis-en innovatieagenda’s (KIA’s). Daarmee zijn niet langer sectoren, maar maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën het uitgangspunt. Zo benoemden in het kader van het Klimaatakkoord vijf sectortafels de kennis- en innovatieopgaven vanuit hun missie. Deze opgaven komen samen in een integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie. Die zijn gekoppeld aan het Klimaatakkoord en bepalen de koers voor de benodigde kennis- en innovatie-inzet.

Kamerbrief van minister Wiebes d.d. 13 juli 2018 ›


Evaluatie energie-innovatieregelingen

Begin 2018 ging de evaluatie van de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) naar de Tweede Kamer. De evaluatie concludeert dat de regeling experimenteert met originele concepten en integrale oplossingen. Die hebben internationaal een innovatief karakter. De DEI-subsidie vergroot de kans op aanvullende financiering bij de realisatie. De DEI komt voort uit het Energieakkoord en heeft als doel het creëren van een 'etalage' van energie-innovaties in Nederland om bedrijven te ondersteunen bij het betreden van internationale markten.

Exportmarkten energiesector: groot potentieel in Duitsland en kansen op nichemarkten

In de exportmarkt van het cluster Energie ligt in Duitsland een groot economisch groeipotentieel. Duitsland en Nederland werken al intensief samen op het gebied van energie. De energienetwerken zijn met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaan kansen om samen te verduurzamen. Kansen liggen verder in nichemarkten waar Nederland sterk is, zoals wind op zee en bio-energie.

Nederland, één van de wereldleiders voor wind op zee

Op het gebied van Wind op Zee is Nederland  één van de leiders in de wereld. Dit blijkt uit een studie die dit jaar verscheen. Dit komt mede door de kostenreducties die zijn gerealiseerd. Dit biedt kansen in Noordwest-Europa, waar een duidelijke vraag is naar Wind op Zee. De Nederlandse windenergie op zee-sector leverde in 2017 een economische bijdrage van ongeveer €2 miljard. Dat was goed voor zo'n 6.400 voltijdsbanen.

Elektrisch rijden, succesvol innovatiecluster

De Nederlandse ambitie is dat er in 2030 alleen nog emissieloze auto’s verkocht worden. Samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheid werpt zijn vruchten af. Het biedt kansen voor het Nederland bedrijfsleven. Met bijna 120.000 elektrische personenvoertuigen per eind 2017 behoort Nederland tot een van de Europese koplopers.

Meer resultaten ›

Naar database

Uitleg database

In deze database kunt u de voortgang van het Energieakkoord volgen.

 • In het eerste veld kunt u kiezen uit een van de twaalf domeinen.
 • Daarna kun u kiezen over welk onderdeel (cluster) u meer wilt weten.
 • In het derde veld kunt u nog verder de diepte in door het kijken wat er per cluster aan afspraken is gemaakt.

Als u op de knop ‘verzenden’ drukt toont de database de resultaten van uw selectie.


Meer resultaten ›

Naar database

Hans van der Spek

Innovatieregelingen overbrugden de ‘Valley of Death’

Wat is er in 5 jaar bereikt?

Innovatie belangrijk voor energietransitie

Innovatie is een belangrijke motor voor de energietransitie. Subsidies werpen hun vruchten af. Exportkansen zijn beter in beeld en er is verkend hoe toekomstig innovatiebeleid de transitie verder kan versterken.


Innovatiesubsidies werken 

De subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) werd al op 1 juli 2014 opengesteld en is veelvuldig en succesvol ingezet door het bedrijfsleven om hun innovatieve producten beter op de markt te kunnen zetten. Naast de DEI-bijdrage hebben andere financiers eenzelfde bedrag geïnvesteerd. RVO heeft een interactieve kaart van Nederland gemaakt waarop de projecten zichtbaar zijn.


De hernieuwbare energieregeling (HER) werd aangepast voor het Energieakkoord. De HER draagt aantoonbaar bij aan het verminderen van de kosten bij het behalen van 16 procent hernieuwbare energieproductie in 2023.

Kansen op exportmarkten

Internationale exportkansen liggen vooral bij buurland Duitsland. Nederland en Duitsland werken al intensief samen op het gebied van energie en de energienetwerken zijn met elkaar verbonden. Vanuit de bestaande samenwerking ontstaan kansen om samen te verduurzamen. Verder liggen de kansen voor het bedrijfsleven bij nichemarkten waarin Nederlandse speerpunten zijn zoals wind op zee, elektrische mobiliteit en bio-energie.

Missie-gedreven aanpak versnelt innovatie

De toekomstige marktontwikkeling is gebaat bij missie-gedreven innovatie, waar concrete doelen richting geven aan innovatie. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de verkenning “Energietransitie vraagt om missie-gedreven innovatie”. Ontwikkelen, introduceren en tot wasdom te laten komen van innovaties voor de energietransitie verlopen succesvoller als ze worden uitgelokt door concrete doelen die binnen een bepaalde periode behaald dienen te worden

Uitleg database


In deze database kunt u de voortgang van het Energieakkoord volgen.

 • In het eerste veld kunt u kiezen uit een van de twaalf domeinen.
 • Daarna kun u kiezen over welk onderdeel (cluster) u meer wilt weten.
 • In het derde veld kunt u nog verder de diepte in door het kijken wat er per cluster aan afspraken is gemaakt.

Als u op de knop ‘verzenden’ drukt toont de database de resultaten van uw selectie.


Meer resultaten ›

Naar database