Domein 8

Mobiliteit en transport

Voor mobiliteit en transport zijn ambitieuze doelstellingen onvermijdelijk. Het Energieakkoord stippelt daar verschillende wegen voor uit.

waar gaat het om ›

ambitie & aanpak

Waar gaat het om, ambitie & aanpak

Ambitieuze doelstellingen van de mobiliteits- en transportsector zijn noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie en duurzame groei. Het Energieakkoord onderscheidt meerdere wegen: verhoging van de energie-efficiëntie, efficiëntieverbetering in gebruik van mobiliteit en transport, een groter aandeel duurzame modaliteiten. Ook wordt gewerkt aan de overgang naar nieuwe energiedragers, een verkenning van mogelijke toepassing van ‘betalen voor gebruik’, effectief bron- en ruimtelijk beleid en effectief mobiliteitsmanagement dat aansluit. Een deel hiervan richt zich op de korte termijn. Ook op de lange termijn zijn veel acties nodig die zich richten op het versnellen en opschalen van de innovaties op het gebied van voertuigen en brandstoffen.

Ambitie

In 2030 mag de sector maximaal 25 Mton CO2 uitstoten, 17 procent minder dan in 1990. Het reductiedoel voor 2050 is 60 procent. In het Klimaatakkoord wordt gestuurd op nul-emissie in 2050. De bijdrage aan de totale extra besparingsopgave van 100 PJ in 2020 is 15 à 20 PJ ten opzichte van de referentieramingen van ECN/PBL 2012. Er zijn diverse tussendoelen geformuleerd. Daaronder een ingroeimodel voor elektrische personenauto’s met als doel dat vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s CO2-emissievrij kunnen rijden. Deze ambitie is door het kabinet Rutte II aangescherpt met 2030 als nieuwe streefdatum.

Voortbouwend op het Energieakkoord zijn in 2018 in het kader van het Klimaatakkoord verdere afspraken gemaakt voor dit doel. Dit gebeurde aan de sectortafel Mobiliteit. Die bestond grotendeels uit partijen die dit onderdeel van het Energieakkoord hebben ondertekend.

Lees hier de voorstellen van het Klimaatakkoord over mobiliteit ›


Aanpak

De afspraken van het Energieakkoord over mobiliteit en transport zijn vertaald in een uitvoeringsagenda. Het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport (UMT) bewaakt de voortgang hiervan. De leden komen uit de organisaties die dit onderdeel van het Energieakkoord hebben ondertekend. Het UMT heeft een onafhankelijke voorzitter en secretaris. 

Wat is er in 2018 bereikt?

Koploper elektrisch vervoer leidt tot innovatie en economische kansen

De Green Deal elektrisch vervoer heeft de ambitie dat 10 procent van de nieuwe personenauto’s in 2020 elektrische rijdt en met een stekker wordt opgeladen. Nederland is een van de Europese koplopers. Elektrische personenauto’s zijn goed voor het milieu en leiden tot innovatie met economische kansen. 

Elektrisch rijden monitor van de ANWB (PDF) › 


Van kostenreductie naar professionele markt voor laadinfrastructuur

De Green Deal Laadinfrastructuur beoogt meer en goedkopere laadpalen. Doel is de kosten eind 2017 met 70 procent te verlagen ten opzichte van 2013. In 2017 was de kostenreductie 35 procent. Verwachting is dat de daling doorzet. Om de prijsdaling te versnellen is een Nationale Agenda Laadinfrastructuur opgesteld waarin partijen afspraken maken over de verdere uitrol van laadinfrastructuur. Uit de Green Deal vloeit de Rijksregeling Laadpalen voort. Deze ondersteunt gemeenten bij de plaatsing van publieke laadpunten. Bij de start waren er slechts 6.000 publieke laadpunten in heel Nederland. Medio 2018 zijn het er ongeveer 17.500, waarmee Nederland koploper is in Europa.

Meer informatie over de rijksbijdrage ›


Koploperbeleid CO2-reductie in de mobiliteit

In 2018 zijn 44 corporate bedrijven aangesloten bij de Anders Reizen coalitie. Per fulltime functie willen zij met zakelijk reizen en woon-werkverkeer in 2030 50 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2016. De praktijkervaring die leidt tot de grootste reductie is opgenomen in het koploperbeleid. Dit biedt perspectief om het doel in 2030 ruimschoots te halen. Als alle bedrijven in Nederland dit doorvoeren kan het een besparing van 4 Mton CO2 opleveren.

Website van Anders Reizen ›


Green Deal Autodelen

Het aantal deelauto’s groeide met 10.000 naar 41.000. Zo’n 400.000 mensen gebruikten deze auto’s. Ondanks deze stevige groei wordt het doel van de Green Deal Autodelen niet gehaald. Dat was 100.000 deelauto’s eind 2018. Inmiddels is er een Green Deal Autodelen II afgesloten om het streefaantal uiterlijk 31 oktober 2021 alsnog te realiseren. 

Green Deal Het Nieuwe draaien op volle toeren

De 'Update Green Deal Het Nieuwe Draaien' van 10 september 2018 geeft een actueel beeld van de inspanningen om de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen (graaf- en bouwmachines, bulldozers, tractoren) fors terug te dringen. Een kwart van de afspraken is uitgevoerd en afgerond. Aan 55 procent van de afspraken wordt actief gewerkt.

De Green Deal Het Nieuwe draaien ›


Zero-emissie ov-bussen ligt op schema

De groei van het aantal zero-emissie bussen zet door. Zes procent van de ov-bussen was in september 2018 zero-emissie. Hierbij zijn 40 trolleybussen meegeteld. Binnen zes maanden stromen nog 140 zero-emissie bussen in. De groei is in lijn met de afspraken die ertoe moeten leiden dat in 2025 alle nieuwe ov-bussen emissieloos zijn.

Overzicht milieuprestatie OV-bussen ›


Voor zero emissie doelgroepenvervoer is een Green Deal opgesteld

Om de uitrol van emissievrij vervoer te versnellen is het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer op 31 mei 2018 ondertekend. Ondertussen hebben 49 gemeenten en 15 bedrijven het akkoord en bijbehorende convenant ondertekend. Deze partijen werken samen aan emissievrij doelgroepenvervoer vanaf 2025. 

Topsector Logistiek boekt resultaat met logistieke optimalisatieprojecten 

In 2016 zijn 33,2 miljoen vrachtwagenkilometers in Nederland bespaard. Dat is 36 procent van het doel voor 2020. De bulk van deze besparing komt door Synchromodaal Transport. De bijdrage van Cross Chain Control Centers is nog beperkt.

Naar topsector logistiek ›


Geharmoniseerde methodiek prestatievergelijking bedrijven niet haalbaar

De inzet op een geharmoniseerde methodiek die een onderlinge prestatievergelijking van
CO2-uitstoot tussen bedrijven mogelijk maakt, blijkt niet haalbaar. Het ligt niet binnen bereik van de partners. Om te voorkomen dat de actie stilvalt, stellen ze voor methodieken die bruikbaar zijn te publiceren. Ondernemers kiezen hieruit wat hen het best past.


Meer resultaten ›

Naar database

Laadinfrastructuur


Zonder laadpalen komt elektrisch rijden niet van de grond. Het aantal palen groeit, maar het moeten er nog veel meer worden met een goede spreiding over het land. De Green Deal laadinfrastructuur heeft als doel dat er nog meer laadpalen komen en dat de kosten fors omlaag gaan.
Marie-José en Jeroen Baartmans

Veel mensen roepen dat het niet kan. Wij laten zien dat het wel kan

Stefan Hulman

Geen weg terug voor zero-emissie bus

Hugo Houppermans en Peter Soonius

Kom aan iemands leaseauto en de rapen zijn gaar

Wat is er in 5 jaar bereikt?

Regie op hoofdlijnen, oog voor uitvoering

Onmiddellijk na de aftrap van het Energieakkoord is het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport (UMT) ingesteld. Het UMT voerde van meet af aan regie. 


Visie Duurzame Brandstoffenmix stelt de kaders

De visie Duurzame Brandstoffenmix werd in 2014 gepresenteerd. Deze visie werd door ondertekenaars opgesteld en is samen met de Actieagenda in 2015 overgenomen door het kabinet. Op alle thema’s gingen partijen aan de slag met de uitvoering. 

Lees hier meer over de brandstofmix 


Green Deals als belangrijk voertuig

Een belangrijk deel van de uitvoering voor de korte termijn werd ondergebracht in Green Deals. Die werden onderdeel van het Energieakkoord. De Green Deals bevestigden de betrokkenheid en rol van de partijen bij het bereiken van de gestelde doelen. Ze bieden ook een structuur om de voortgang te volgen en bij te sturen. Waar mogelijk worden de deals in de komende jaren verder uitgebreid. Ze hebben een aanzuigende werking, gezien het grote aantal deelnemers dat later alsnog aansloot.

  • De Green Deal Zero Emissie Doelgroepenvervoer streeft naar emissievrij doelgroepenvervoer vanaf 2025. 
  • De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek werkt aan een efficiënte emissievrije distributie van goederen. Het aantal deelnemende gemeenten groeit nog elk jaar. Doel is dat in 2030 de veertig grootste gemeenten meedoen.
  • Green Deal Het Nieuwe Draaien beoogt in de periode 2016-2020 emissiereducties van CO2 (10 procent), NOx (15 procent) en fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw.
  • In de Green Deal Zero Emissie Busvervoer streven de vervoersregio’s ernaar dat het busvervoer in 2030 uitstootvrij is. Nieuwe bussen moeten in 2025 gebruik maken van 100 procent hernieuwbare energie of brandstof die zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt. De uitvoering ligt op schema.
  • De Green Deal Elektrisch Vervoer versterkt de Nederlandse koploperpositie op elektrisch rijden in Europa en groeit uit tot een krachtige motor voor innovatie en het openen van exportmarkten. Tot 2030 wordt de inzet op elektrisch vervoer vergroot en de ingroei van elektrische personenauto’s versneld.
  • Green Deal Laadinfrastructuur werd afgesloten in nauwe samenhang met de Green Deal Elektrisch vervoer en regisseert de gestage uitrol van laadpunten voor elektrische auto’s.
  • De Topsector Logistiek heeft in samenspraak met ondernemersorganisaties in de logistieke sector plannen ontwikkeld voor logistieke netwerken en is die gaan uitvoeren.  

Aanzuigende werking

De coalitie Anders reizen is een initiatief van vijftien grote bedrijven. Deze sloot zich in 2015 aan bij het Energieakkoord. Deze bedrijven willen hun CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit, inclusief woon-werk verkeer in 2030 halveren. Eind 2018 hebben al 44 bedrijven zich aangesloten met ruim 300.000 medewerkers. De coalitie streeft naar tachtig deelnemende bedrijven in 2020 en duizend in 2030.

Uitleg database


In deze database kunt u de voortgang van het Energieakkoord volgen.

  • In het eerste veld kunt u kiezen uit een van de twaalf domeinen.
  • Daarna kun u kiezen over welk onderdeel (cluster) u meer wilt weten.
  • In het derde veld kunt u nog verder de diepte in door het kijken wat er per cluster aan afspraken is gemaakt.

Als u op de knop ‘verzenden’ drukt toont de database de resultaten van uw selectie.


Meer resultaten ›

Naar database