Domein 11

Financiering

Om de doelen van het Energieakkoord te halen, zijn miljarden investeringen nodig. De aansluiting tussen vraag en aanbod van kapitaal verbetert, maar is op veel plekken nog onvoldoende.

Waar gaat het om ›

ambitie & aanpak

Waar gaat het om, ambitie & aanpak

Er zijn miljarden investeringen nodig om de doelen van het Energieakkoord te halen. Bij grote projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing is vraag en aanbod van kapitaal beter bij elkaar gekomen. Bij kleinere projecten is dat nog onvoldoende.

Ambitie

Het gericht wegnemen van knelpunten rondom financiering. Omvangrijke investeringen in de energie- en klimaattransitie kunnen dan tijdig en goed worden gefinancierd.


Aanpak

Bevorderen van nauwere samenwerking tussen vraag en aanbod. Dan gaat het om de vragers naar financiering die in verschillende domeinen actief zijn. Aan de aanbodkant gaat het om banken, pensioenfondsen, verzekeraars, participatiemaatschappijen en Europese instellingen.


Ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen. Dit moet helpen dat meer businesscases rendabel worden. Dan hebben ze ook geen steun van overheden meer nodig. 
Voor kleinschalige decentrale projecten is het belangrijk dat financiers meer kennis hiervan krijgen en dat zij meer matchen met de praktijk.

Wat is er in 2018 bereikt?

Standaardakte voor betere financierbaarheid zonnepanelen op bedrijfsdaken

De vele vierkante kilometers aan daken van bedrijven zijn een uitgelezen kans voor het plaatsen van zonnepanelen. De banken hebben een standaardakte opgesteld die de financierbaarheid van zonnepanelen op daken van bedrijven makkelijker maakt.

Meer informatie van de Nederlandse Vereniging van Banken › 


Belemmeringen duurzame financiering onderzocht

Het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlansche Bank (DNB) bracht in kaart waarom het mobiliseren van duurzame financiering te weinig van de grond komt. Voor de overgang naar een duurzame Nederlandse economie zijn grote investeringen nodig. De financiële sector speelt een sleutelrol in het mobiliseren van deze investeringen.

Site van het platform ›


Oplossingen voor financieringsknelpunten 

Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten werkt door aan oplossen van knelpunten. Er zijn nog veel projecten waar financieringsvraag en -aanbod niet goed op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld bij kleinschalige opwekking van zonne- of windenergie, technisch complexe geothermie, of energiebesparingsprojecten met een langere terugverdientijd. 

Meer over het expertise centrum ›


Meer resultaten ›

Naar database

Uitleg database


In deze database kunt u de voortgang van het Energieakkoord volgen.

  • In het eerste veld kunt u kiezen uit een van de twaalf domeinen.
  • Daarna kun u kiezen over welk onderdeel (cluster) u meer wilt weten.
  • In het derde veld kunt u nog verder de diepte in door het kijken wat er per cluster aan afspraken is gemaakt.

Als u op de knop ‘verzenden’ drukt toont de database de resultaten van uw selectie.


Meer resultaten ›

Naar database

Ontwikkelpad financiering

December 2013

Start expertisecentrum Financiering Duurzame energieprojecten
Oprichting NLII
Voorjaar/zomer 2015

Expertisecentrum rapporteert over financierbaarheid geothermie
Overzicht publieke energiefondsen


Februari 2016

Expertisecentrum is operationeel met zeven pilots

December 2016

Start Energietransitiefaciliteit


2017

Aankondiging oprichting Invest-N
Loketfunctie Expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten vormgegeven

Begin 2019

Start Invest-NLWat is er in 5 jaar bereikt?

Van bundelen naar investeren

Het begon met bundelen van losse projecten om grote beleggers te verleiden te investeren in verduurzaming. Dat kwam op gang. Nu ontwikkelt het zich verder. 

In 2014 is de Nederlands Investeringsinstelling (NLII) opgericht door twaalf Nederlandse pensioenfondsen, -uitvoerders en verzekeraars. Het kreeg tijdelijk ondersteuning van de overheid. Het is een private organisatie van en voor deze beleggers om hen in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren. De NLII had geen eigen kapitaal, maar moest zorgen voor selectie en ontwikkeling van projecten, standaardisatie en bundeling van de financieringsvraag.


Kwetsbare financiering

In een fase waarin financiering kwetsbaar was, droeg de NLII bij aan de realisatie van een groot aantal projecten. Gaandeweg ontwikkelden beleggers zelf steeds meer van deze activiteiten.
Nadat het kabinet begin 2017 de oprichting van Invest-NL aankondigde, begon de NLII aan de afbouw. Met de lancering drie fondsen en een brede inventarisatie van financieringsvraagstukken voltooide de NLII in 2018 haar opdracht.


Drie fondsen en 1,2 miljard

De NLII bracht veel financieringsvraagstukken in Nederland in kaart en zocht naar mogelijkheden deze financierbaar te maken voor institutionele beleggers. Dit leidde tot de oprichting van drie fondsen. Daarmee zegden institutionele beleggers 1,2 miljard euro toe in MKB-financiering en zorgvastgoed. De onderzoeksresultaten leverden veel data en inzichten op. Deze leidden tot een visie voor de investeringsagenda van institutionele beleggers in de Nederlandse economie. 


Geen rol

Veel projecten zijn inmiddels weer goed financierbaar. Daarnaast investeren institutionele beleggers rechtstreeks. Sommige projecten blijken ook na bundeling te klein voor institutionele financiering. De NLII voorziet daarom nu geen nieuwe financieringsvraagstukken waarin zij een rol kan spelen.


Invest-NL gaat verder

Nog lang niet alle bedrijven en projecten komen makkelijk aan financiering. Dat komt door onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement. Het ligt ook aan lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Invest-NL gaat dat probleem verhelpen met het bestaande financieringsinstrumentarium en met de kapitaalstorting van 2,5 miljard euro. Dat moet ook meer financiering vanuit institutionele beleggers en Europese fondsen aantrekken.


Ook startups en scaleups

De instelling gaat ook startups en scale-ups helpen. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL straks zelf participeren in doorgroeiende bedrijven. Invest-NL kan investeringen doen die vanwege onzekere risico-rendementsverhoudingen of lange terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. De instelling kan ook met eigen middelen inspelen op Europese regelingen waar nationale co-financiering vereist is. Het kabinet heeft 2,5 miljard euro toegezegd. Invest-NL richt zich op transitiegebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel. Het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) gaat op in Invest-NL.