Domein 5

Energietransport- en distributie­netwerk

Bij de energietransitie verandert het patroon van vraag en aanbod van energie. De netwerken van stroom en gas moeten zich daarop aanpassen.

waar gaat het om ›

ambitie & aanpak

Waar gaat het om, ambitie en aanpak


De energietransitie verandert het patroon van vraag en aanbod van energie. Dat betekent iets voor de netwerken die vraag en aanbod verbinden. Netbeheerders, producenten, gebruikers van energie en overheden zijn bezig de transportnetwerken voor gas en stroom aan te passen op een groeiend aandeel duurzame energie. Dat is ook nodig omdat gas en elektriciteit steeds meer tweerichtingstromen worden tussen producenten en gebruikers.

Ambitie

Transport- en distributienetwerken die vraag en aanbod van energie met elkaar verbinden en in de toekomst ook bij een groeiend aandeel hernieuwbare energie betrouwbaar en betaalbaar blijven.


Aanpak

Dit domein bevat afspraken en resultaten die randvoorwaardelijk zijn voor ontwikkelingen in andere domeinen.

Het Actieplan voor de Duurzame Energievoorziening uit 2013, van Netbeheer Nederland schetst de aanpassingen in de energie-infrastructuur die nodig zijn. Belangrijke uitdaging is daarbij de netaansluiting op zee voor de grootschalige uitrol van de windparken.

Wat is er in 2018 bereikt?

Netbeheerders werken aan voorwaarden voor het Net van de Toekomst

De netbeheerders presenteerden het onderzoek 'Net voor de Toekomst'. Hiermee benadrukken zij het belang van keuzes op de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor de energie-infrastructuur. Om op tijd en gericht te kunnen investeren zijn tijdige besluiten over de ruimtelijke inpassing van de duurzame energievoorziening nodig. Energieneutraal op regionale schaal vergt veel lokale bronnen. Elektriciteit wordt belangrijker in de energievoorziening. Alle netbeheerders moeten hiervoor hun netten flink verzwaren. Ook waterstof wordt onmisbaar. 

Verzwaren, tenzij

De Overlegtafel Energievoorziening overhandigde in mei het rapport ‘Afwegingskader verzwaren, tenzij’ aan minister Wiebes. Dit gaat ervan uit dat flexibiliteit deels een alternatief kan zijn voor verzwaring van het elektriciteitsnet. De netwerken moeten zich aanpassen aan een grotere vraag naar stroom, terwijl het aanbod afhankelijker wordt van het weer. Dat leidt tot meer en hogere pieken in het transport. Het afwegingskader sluit aan bij bestaande spelregels in de sector.

Oplossing nettarieven voor energietransitie

De Overlegtafel Energievoorziening onderzocht of de nettarieven belemmeringen vormen voor de toekomstige energievoorziening. Door de energietransitie ontstaan sterk uiteenlopende verbruikspatronen met verschillende effecten op de kosten van de netbeheerder. Het gaat om verschillen in verbruik door bijvoorbeeld elektrisch laden van auto’s, warmtepompen, gebruik van batterijen en opwekking met PV. De tafel benoemt zes huidige en toekomstige tariefbelemmeringen. Voor elke belemmering zijn verschillende oplossingsrichtingen.

Handelingsperspectief netbeheerder tot 2020

De netbeheerders hebben een netwerkagenda opgesteld met tien actiepunten. Zij pleiten voor een aantal no-regret-maatregelen tussen nu en 2020 die de uitstoot van broeikasgassen snel kunnen verminderen. Op korte termijn gaat het om het schrappen van de gasaansluitplicht, het stimuleren van hybride warmtepompen en het inzetten op een programmatische (wijk)aanpak voor de transitie.


Tussen nu en 2030 moet ruimte komen voor slim netbeheer en voor onderzoek, innovatie en experimenten met waterstof. Het gasnet moet worden behouden waar het nuttig is voor toekomstige warmtevoorziening met duurzame gassen.

Meer resultaten ›

Naar database

Uitleg database


In deze database kunt u de voortgang van het Energieakkoord volgen.

  • In het eerste veld kunt u kiezen uit een van de twaalf domeinen.
  • Daarna kun u kiezen over welk onderdeel (cluster) u meer wilt weten.
  • In het derde veld kunt u nog verder de diepte in door het kijken wat er per cluster aan afspraken is gemaakt.

Als u op de knop ‘verzenden’ drukt toont de database de resultaten van uw selectie.


Meer resultaten ›

Naar database

André Jurjus

Directeur Netbeheer Nederland

Offshore wind is de parel van het Energieakkoord

Wat is er in 5 jaar bereikt?

Slimmer, zwaarder en anders voor leveringszekerheid

De netwerken die energie transporteren veranderen mee met de energietransitie. De transformatie komt in de leidingen samen. Niet altijd zichtbaar, wel van groot belang voor de leveringszekerheid.


De technische complexiteit van de energietransitie komt bij elkaar in de netwerken voor energietransport. De uitrol van slimme meters bij huishoudens loopt voorspoedig. Consumenten zien ook veranderingen met de aanleg van laadpalen. Minder zichtbaar is de verzwaring van de netwerken in wijken. Die is nodig om de snelle groei van zonne-energie bij te benen.


Parken aansluiten

In 2015 is tussen provincies en regionale netbeheerders afgesproken de aansluiting van windparken op het elektriciteitsnet te versnellen. De wet STROOM liep vertraging op. Ondanks dat legde Tennet het netwerk op zee volgens planning aan. Zo konden de windparken op tijd worden aangesloten.


Slimme netwerken 

Het onderzoek voor de noodzakelijke innovatie voor een slim energienetwerk is in gang gezet. Dit helpt de netwerkbedrijven bij de strategische keuzes die ze nu al moeten maken.


Europese samenwerking

De leveringszekerheid wordt steeds complexer. Om dat het hoofd te bieden is de Europese samenwerking versterkt. Tussen de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk zijn afspraken gemaakt over verbeterde crisispreventie en management. Die worden de komende jaren uitgewerkt.

Uitleg database


In deze database kunt u de voortgang van het Energieakkoord volgen.

  • In het eerste veld kunt u kiezen uit een van de twaalf domeinen.
  • Daarna kun u kiezen over welk onderdeel (cluster) u meer wilt weten.
  • In het derde veld kunt u nog verder de diepte in door het kijken wat er per cluster aan afspraken is gemaakt.

Als u op de knop ‘verzenden’ drukt toont de database de resultaten van uw selectie.


Meer resultaten ›

Naar database